Some cool Eva Green picture pictures:

doelewapperij 029
Eva Green picture
Image by schaaflicht
☼p 30 april bracht de maatschappelijk bewogen Italiaanse topkunstenaar Michelangelo Pistoletto een bezoek aan Doel en zag hij de kunstwerken die gemaakt werden in het kader van de KunstDoel-Inside/Outside projecten. Pistoletto was zo onder de indruk van de schoonheid van het dorp en de solidariteit die deze projecten in de kunstensector hadden losgeweekt, dat hij zich ter plaatse voornam de nieuwe Vlaamse regering bij haar aantreden een brief te schrijven over het lot van Doel. Pistoletto voegde deze week de daad bij het woord en stuurde een pakkende brief naar de Vlaamse regering.

Biella, 13 juli 2009

Hooggeachte Minister President van de Vlaamse Regering,
Beste Meneer Peeters,

Donderdag 30 april bracht ik een bezoek aan het dorp Doel op uitnodiging van KunstDoel vzw, een partnerorganisatie van Cittadellarte’s Love Difference beweging.

Minister President, ik was diep getroffen door de esthetische kracht van deze plek. Toen ik vanaf de Scheldeoever het omliggende landschap aanschouwde, was het alsof ik op een metafysische as stond waar verschillende tijdsgewrichten elkaar kruisen: Voor mij zag ik het rustige dorp met het pittoreske haventje; achter mij de rivier en de druisende Antwerpse haven; rechts van mij het oude windmolentje in de schaduw van de twee machtige torens van de kerncentrale; en links van mij de reusachtige kranen van het Deurganckdok.

Minister President, ik heb al vele plaatsen bezocht over heel de wereld, maar dit is werkelijk een unieke plek. Mijn gastvrouwen van KunstDoel vertelden me dat de bestaande plannen voor de bouw van een tweede containerdok misschien niet in de nabije toekomst zullen gerealiseerd worden wegens de gewijzigde economische context. Als dit inderdaad het geval is, roep ik u dringend op deze plek te bewaren voor latere generaties, als een authentiek stukje erfgoed dat heden en verleden, natuur en cultuur, landbouw en industrie, water en land met elkaar verbindt.

Deze eeuwenoude plek is van een onschatbare waarde en ik ben ervan overtuigd dat het een prestigieuze artistieke en toeristische trekpleister met internationale uitstraling zou kunnen worden. Daarnaast zou het een aangenaam en rustig oord kunnen zijn voor zakenlui en havenmensen om even te verpozen en ontspannen…

Wegens de nabijheid van de stad Antwerpen en de bereikbaarheid via de rivier is het tevens een uitgelezen en gemakkelijk toegankelijke bestemming voor dagjestoeristen, eventueel in combinatie met het rustieke dorpje Lillo op rechteroever en het Liefkenshoekfort voorbij het Deurganckdok.

Mits een relatief kleine investering zou het dorp een ideale en hoogst originele locatie kunnen zijn voor fabuleuze openluchtvoorstellingen en internationale kunsttentoonstellingen, die werk zouden kunnen verschaffen aan de resterende dorpsbewoners en aan mensen uit omliggende gemeentes. Doel een nieuwe, culturele bestemming schenken binnen de reusachtige haven zou ook goodwill creëren onder de bevolking ten aanzien van het Antwerps Havenbestuur. Het zou een voorbeeld kunnen zijn van een succesvolle en vernieuwende verzoening van industriële, sociale, culturele en politieke belangen, een voorafspiegeling van een nieuwe en warmere samenleving…

Hooggeachte Minister President, het Doeldossier biedt een ongekende kans om nieuwe economische waarden een praktische invulling te geven — warme en verzoeningsgerichte waarden waarnaar de bevolking in deze barre economische tijden zozeer verlangt. Ik ben zeker dat de socio-culturele sector u enorm dankbaar zou wezen als deze plek een nieuwe en inspirerende toekomst zou gegund worden…

In het volste vertrouwen dat uw Regering de best mogelijke oplossing zal uitwerken voor het dorp Doel,
verblijf ik,
met de meeste hoogachting,
Michelangelo Pistoletto

Pistoletto schrijft brief naar Kris Peeters | KunstDoel

Pistoletto Writes Letter to Flemish Government Fri, 07/17/2009 – 16:13 — Eva ☼n 30 April, world-famous Italian artist Michelangelo Pistoletto paid a visit to Doel and saw the works of art made within the framework of the KunstDoel-Inside/Outside projects. Pistoletto was so impressed by the beauty of the village and the wave of solidarity it had generated within the art sector, that he decided to write a letter regarding the fate of Doel to the new Flemish Government. This week, he lived up to his words and wrote a heartfelt plea for the preservation of Doel to Flemish Minister President Peeters. The picture shows the moment on the river bank — "standing on a metaphysical axis where different time ages intersect" — described in Pistoletto’s letter.

Biella, the 13th of July 2009

Right Honourable Minister President of the Flemish Government,
Dear Mister Peeters,

On Thurday, 30 April I paid a visit to the village of Doel at the invitation of KunstDoel vzw, an organization that is twinned to Cittadellarte’s Love Difference movement.

Minister President, I was deeply struck by the esthetical power of this place. Watching over the surrounding landscape from the riverbank, I felt as if I was standing on a metaphysical axis where different time ages intersect: Right before me, the quiet village with the picturesque dock; behind me the river and the bustling port of Antwerp; to the right, the ancient windmill overshadowed by the two colossal cooling towers of the nuclear power plant; and to the right the gigantic cranes of the Deurganck Dock.

Minister President, I have visited many places throughout the world, but this spot is really unique. My KunstDoel hosts told me that existing plans for a second container terminal may not materialize in the near future due to the changed economic context. If this is indeed true, I would urgently appeal on you to conserve this place for future generations to enjoy, as an authentic remnant that links the present and the past, nature and culture, agriculture and industry, water and land…

The value of this immemorial place is immeasurable and I am sure it could become a prestigious artistic and tourist venue with international fame, and also a pleasant, tranquil place for businessmen and port people to stay and relax…

Its closeness to the city of Antwerp and accessibility via the river would make it a perfect and easily reachable destination for day trippers, possibly in combination with the rustic village of Lillo at the right bank and the Liefkenshoek Citadel located beyond the Deurganckdock.

With some relatively small investments, the village could become an ideal and highly original venue to stage fabulous open-air productions and international art exhibits, which would generate employment opportunities for remaining locals and people from surrounding villages. Granting Doel a new, cultural destiny within a huge port would also generate much goodwill among the people toward the Antwerp Port Authority. It could become an example of a successful and novel reconciliation of industrial, social, cultural and political interests, a prefiguration of a new and warmer society….

Right Honourable Minister President, the case of Doel offers an unprecedented opportunity to implement new economic values – warm and reconciliatory values that the people are longing for in these harsh economic times. I am sure the entire socio-cultural community would be enormously grateful if this place were granted a new and inspiring future…

Fully trusting that your government will elaborate the best possible solution for the village of Doel,

I remain,
Yours truly,

Michelangelo Pistoletto

Pistoletto Writes Letter to Flemish Government | KunstDoel

♦☼♣♀

d0ebied0ebied0ebieD☼EL

:::Doel blijft!:::

Colors of Life
Eva Green picture
Image by macropoulos
I’d like to dedicate this to Eva, a former flickr user that a lot of us knew and admired. She went by the screen name "A girl named Eve". I was very sad to come back from the Christmas vacations to see the ugly [deleted] message, next to her screen name, right at the comment where she wished me a happy new year!

So, Happy New Year to you too, Eva, wherever you are, and good luck to your future endeavors. I already miss your work a lot! You had a unique and extremely creative way to handle color and this is what inspired me to create this picture here. You are a true Greek muse 🙂

Να περνάς καλά Εύα και νά’σαι πάντα δημιουργική!

Created with fd’s Flickr Toys. The individual photos are: RedGreenBlueYellow

doelewapperij 015
Eva Green picture
Image by schaaflicht
☼p 30 april bracht de maatschappelijk bewogen Italiaanse topkunstenaar Michelangelo Pistoletto een bezoek aan Doel en zag hij de kunstwerken die gemaakt werden in het kader van de KunstDoel-Inside/Outside projecten. Pistoletto was zo onder de indruk van de schoonheid van het dorp en de solidariteit die deze projecten in de kunstensector hadden losgeweekt, dat hij zich ter plaatse voornam de nieuwe Vlaamse regering bij haar aantreden een brief te schrijven over het lot van Doel. Pistoletto voegde deze week de daad bij het woord en stuurde een pakkende brief naar de Vlaamse regering.

Biella, 13 juli 2009

Hooggeachte Minister President van de Vlaamse Regering,
Beste Meneer Peeters,

Donderdag 30 april bracht ik een bezoek aan het dorp Doel op uitnodiging van KunstDoel vzw, een partnerorganisatie van Cittadellarte’s Love Difference beweging.

Minister President, ik was diep getroffen door de esthetische kracht van deze plek. Toen ik vanaf de Scheldeoever het omliggende landschap aanschouwde, was het alsof ik op een metafysische as stond waar verschillende tijdsgewrichten elkaar kruisen: Voor mij zag ik het rustige dorp met het pittoreske haventje; achter mij de rivier en de druisende Antwerpse haven; rechts van mij het oude windmolentje in de schaduw van de twee machtige torens van de kerncentrale; en links van mij de reusachtige kranen van het Deurganckdok.

Minister President, ik heb al vele plaatsen bezocht over heel de wereld, maar dit is werkelijk een unieke plek. Mijn gastvrouwen van KunstDoel vertelden me dat de bestaande plannen voor de bouw van een tweede containerdok misschien niet in de nabije toekomst zullen gerealiseerd worden wegens de gewijzigde economische context. Als dit inderdaad het geval is, roep ik u dringend op deze plek te bewaren voor latere generaties, als een authentiek stukje erfgoed dat heden en verleden, natuur en cultuur, landbouw en industrie, water en land met elkaar verbindt.

Deze eeuwenoude plek is van een onschatbare waarde en ik ben ervan overtuigd dat het een prestigieuze artistieke en toeristische trekpleister met internationale uitstraling zou kunnen worden. Daarnaast zou het een aangenaam en rustig oord kunnen zijn voor zakenlui en havenmensen om even te verpozen en ontspannen…

Wegens de nabijheid van de stad Antwerpen en de bereikbaarheid via de rivier is het tevens een uitgelezen en gemakkelijk toegankelijke bestemming voor dagjestoeristen, eventueel in combinatie met het rustieke dorpje Lillo op rechteroever en het Liefkenshoekfort voorbij het Deurganckdok.

Mits een relatief kleine investering zou het dorp een ideale en hoogst originele locatie kunnen zijn voor fabuleuze openluchtvoorstellingen en internationale kunsttentoonstellingen, die werk zouden kunnen verschaffen aan de resterende dorpsbewoners en aan mensen uit omliggende gemeentes. Doel een nieuwe, culturele bestemming schenken binnen de reusachtige haven zou ook goodwill creëren onder de bevolking ten aanzien van het Antwerps Havenbestuur. Het zou een voorbeeld kunnen zijn van een succesvolle en vernieuwende verzoening van industriële, sociale, culturele en politieke belangen, een voorafspiegeling van een nieuwe en warmere samenleving…

Hooggeachte Minister President, het Doeldossier biedt een ongekende kans om nieuwe economische waarden een praktische invulling te geven — warme en verzoeningsgerichte waarden waarnaar de bevolking in deze barre economische tijden zozeer verlangt. Ik ben zeker dat de socio-culturele sector u enorm dankbaar zou wezen als deze plek een nieuwe en inspirerende toekomst zou gegund worden…

In het volste vertrouwen dat uw Regering de best mogelijke oplossing zal uitwerken voor het dorp Doel,
verblijf ik,
met de meeste hoogachting,
Michelangelo Pistoletto

Pistoletto schrijft brief naar Kris Peeters | KunstDoel

Pistoletto Writes Letter to Flemish Government Fri, 07/17/2009 – 16:13 — Eva ☼n 30 April, world-famous Italian artist Michelangelo Pistoletto paid a visit to Doel and saw the works of art made within the framework of the KunstDoel-Inside/Outside projects. Pistoletto was so impressed by the beauty of the village and the wave of solidarity it had generated within the art sector, that he decided to write a letter regarding the fate of Doel to the new Flemish Government. This week, he lived up to his words and wrote a heartfelt plea for the preservation of Doel to Flemish Minister President Peeters. The picture shows the moment on the river bank — "standing on a metaphysical axis where different time ages intersect" — described in Pistoletto’s letter.

Biella, the 13th of July 2009

Right Honourable Minister President of the Flemish Government,
Dear Mister Peeters,

On Thurday, 30 April I paid a visit to the village of Doel at the invitation of KunstDoel vzw, an organization that is twinned to Cittadellarte’s Love Difference movement.

Minister President, I was deeply struck by the esthetical power of this place. Watching over the surrounding landscape from the riverbank, I felt as if I was standing on a metaphysical axis where different time ages intersect: Right before me, the quiet village with the picturesque dock; behind me the river and the bustling port of Antwerp; to the right, the ancient windmill overshadowed by the two colossal cooling towers of the nuclear power plant; and to the right the gigantic cranes of the Deurganck Dock.

Minister President, I have visited many places throughout the world, but this spot is really unique. My KunstDoel hosts told me that existing plans for a second container terminal may not materialize in the near future due to the changed economic context. If this is indeed true, I would urgently appeal on you to conserve this place for future generations to enjoy, as an authentic remnant that links the present and the past, nature and culture, agriculture and industry, water and land…

The value of this immemorial place is immeasurable and I am sure it could become a prestigious artistic and tourist venue with international fame, and also a pleasant, tranquil place for businessmen and port people to stay and relax…

Its closeness to the city of Antwerp and accessibility via the river would make it a perfect and easily reachable destination for day trippers, possibly in combination with the rustic village of Lillo at the right bank and the Liefkenshoek Citadel located beyond the Deurganckdock.

With some relatively small investments, the village could become an ideal and highly original venue to stage fabulous open-air productions and international art exhibits, which would generate employment opportunities for remaining locals and people from surrounding villages. Granting Doel a new, cultural destiny within a huge port would also generate much goodwill among the people toward the Antwerp Port Authority. It could become an example of a successful and novel reconciliation of industrial, social, cultural and political interests, a prefiguration of a new and warmer society….

Right Honourable Minister President, the case of Doel offers an unprecedented opportunity to implement new economic values – warm and reconciliatory values that the people are longing for in these harsh economic times. I am sure the entire socio-cultural community would be enormously grateful if this place were granted a new and inspiring future…

Fully trusting that your government will elaborate the best possible solution for the village of Doel,

I remain,
Yours truly,

Michelangelo Pistoletto

Pistoletto Writes Letter to Flemish Government | KunstDoel

♦☼♣♀

d0ebied0ebied0ebieD☼EL

:::Doel blijft!:::

Favorite Celebrity Related Posts: